Wallenbergslaboratoriet

Spelexperiment

Vi driver ett laboratorium för spelexperiment. Spelen utformas för att likna olika vanliga situationer där man är tvungen att göra strategiska val och samspela med andra.

Läs mer ->

Forskning

Bakgrund

Genom sin exceptionella förmåga till kultur är människan en unik varelse. Det betyder att hon i jämförelse med andra arter besitter en ojämförligt stor förmåga att, med ett ständigt utnyttjande av sina genetiska förutsättningar, både finna nya lösningar på sina problem och, med den avsiktliga inlärningen som redskap, föra sina lösningar vidare.

Dessa förmågor har gett upphov till en ständigt fortgående förändring av vår arts villkor utan motsvarighet bland andra djur, en förändringsprocess som har utspelat sig under en i evolutionärt perspektiv mycket kort tidsrymd, ett par hundra tusen år. Denna period är så kort att förändringen inte kan förklaras av någon motsvarande genetisk förändring av människan. Man kan kalla denna förändringsprocess kulturell evolution, byggd på en ständig växelverkan mellan innovation och socialt arv.

Den traditionella uppdelningen av akademiska discipliner missgynnar en bred forskning om kulturell evolution. Vi syftar då dels på uppdelningen mellan humanvetenskap och naturvetenskap, dels på den ämnesuppdelning som finns inom humaniora och naturvetenskap var för sig. Det är dags att ändra på detta och skapa en forskningsmiljö – ett centrum – som studerar den kulturella evolutionen på bred front.

Forskningsområden

Centrum för evolutionär kulturforskning har som studieobjekt människan som kulturskapande varelse och studerar vad denna kulturförmåga grundar sig på, hur den en gång uppkom, vilka specifika mekanismer som förklarar den kumulativa kulturella dynamik som sedan följt, hur skilda kulturella processer inverkar på varandra, samt vilka resultat den kulturella evolutionen får. Dessa frågor studeras med bredast möjliga vetenskapliga bas och omfattar en kombination av teoretiska och empiriska studier.

Under de närmaste åren kommer forskningen att koncentreras till följande frågeställningar:

"Cultaptation"

Under åren 2007 till och med 2009 koordinerade Centrum för evolutionär kulturforskning EU-projektet “Cultaptation”. I forskningsprojektet ingick forskare från Stockholms universitet, Mälardalens högskola, University of St. Andrews i Skottland samt Università di Bologna i Italien.